Nature. 2011 May 12;473(7346):174-80. Epub 2011 Apr 20.
Enterotypes of the human gut microbiome.


".Our knowledge of species and functional composition of the human gut microbiome is rapidly increasing, but it is still based on very few cohorts and little is known about variation across the world. By combining 22 newly sequenced faecal metagenomes of individuals from four countries with previously published data sets, here we identify three robust clusters (referred to as enterotypes hereafter) that are not nation or continent specific. We also confirmed the enterotypes in two published, larger cohorts, indicating that intestinal microbiota variation is generally stratified, not continuous. This indicates further the existence of a limited number of well-balanced host-microbial symbiotic states that might respond differently to diet and drug intake. The enterotypes are mostly driven by species composition, but abundant molecular functions are not necessarily provided by abundant species, highlighting the importance of a functional analysis to understand microbial communities. Although individual host properties such as body mass index, age, or gender cannot explain the observed enterotypes, data-driven marker genes or functional modules can be identified for each of these host properties. For example, twelve genes significantly correlate with age and three functional modules with the body mass index, hinting at a diagnostic potential of microbial markers..."


This is an interesting finding to say the least, particularly in light of how is increasingly used by physicians who practice nutritional typing  "individualized medicine." For example, a customized meal plan based on the patient's nutritional type is the cornerstone of Dr. Nicholas Gonzalez' highly successful non-traditional cancer treatment. (still considered a quack by the medical establishment)

When you consider that your intestines contain about 100 trillion bacteria, it may seem surprising that people would fall into one of just three distinct types of bacterial ecosystems—each composed of a different balance of various bacteria species. But it makes sense when viewed as part and parcel of your nutritional type.

As of yet, we don't know which enterotype might correspond to which nutritional type, but I believe we will in time.

Remember, your body responds uniquely to food -- your fuel -- based on your genetics, biochemical makeup, family history, and your own interaction with your environment. Nutritional typing also divides people up into three groups:

Carb/Veggie types normally feel best when the majority, about 60 percent, of their food is vegetable carbohydrate, along with about 25 percent protein and 15 percent fat, but this type may need as little as 10 percent fat and as high as 80 percent carb in exceptional times.
Protein types do better on low-carbohydrate, high-protein and high-fat diets. A typical ratio might be 40 percent protein and 30 percent each of fats and carbohydrates, but the amounts could easily shift to 50 percent fats and as little as 10 percent carbohydrates depending on individual genetic requirements.
Mixed are between the carb and protein types.


".Onze kennis van soorten en functionele samenstelling van de menselijke darm microbiome neemt snel toe, maar het is nog steeds gebaseerd op zeer weinig cohorten en er is weinig bekend over verschillen over de hele wereld. Door het combineren van 22 nieuw fecale metagenomes van individuen gesequenced uit vier landen met de eerder gepubliceerde datasets identificeren we hier drie robuuste clusters (hierna aangeduid als enterotypes ) die niet land of continent specifiek zijn. We hebben de enterotypes ook bevestigd  in twee gepubliceerde, grotere cohorten, wat aangeeft dat intestinale microbiota variatie is in het algemeen gestratificeerd, niet continu. Dit geeft verder aan het bestaan van een beperkt aantal goed uitgebalanceerde host-microbiële symbiotische situaties die verschillend kunnen reageren op dieet en inname van het geneesmiddelen. De enterotypes zijn meestal gedreven door soortensamenstelling, maar overvloedig moleculaire functies zijn niet noodzakelijkerwijs door overvloedige soorten voor handen, met de nadruk op het belang van een functionele analyse om de  microbiële gemeenschappen te begrijpen. Hoewel individuele host eigenschappen zoals body mass index, leeftijd of geslacht niet de waargenomen enterotypes kunnen verklaren, data-driven marker genen of functionele modules kunnen worden geïdentificeerd voor elk van deze host eigenschappen. Bijvoorbeeld, twaalf genen correleren significant  met de leeftijd en drie functionele modules met de body mass index, wat zou kunnen zinspelen op een diagnostisch potentieel van microbiële markers.".

Dit is op zijn zachtst gezegd een interessante ontdekking, met name in het licht van de manier waarop nutritional typing  steeds meer wordt gebruikt door artsen die de praktijk "geïndividualiseerde geneeskunde" toepassen. Bijvoorbeeld een aangepast maaltijd plan gebaseerd op voeding van de patiënt type is de hoeksteen van de zeer succesvolle niet-traditionele kanker behandeling Dr Nicholas Gonzalez .(nog steeds beschouwd als een fraud door de  gevestigde medische orde.)

Als je bedenkt dat je ingewanden ongeveer 100 triljoen bacteriën bevatten, kan het verrassend lijken dat mensen in een van de slechts drie verschillende types van bacteriële ecosystemen vallen - elk bestaande uit een andere balans van verschillende bacteriesoorten. Maar het is logisch wanneer bekeken als een essentieel onderdeel van je voedings type.

Tot nu toe weten we niet welk enterotype overeenkomt met welk voedings het type, maar ik geloof dat we dat zullen zien over tijd.

Vergeet niet dat uw lichaam uniek reageert op voedsel - uw brandstof - op basis van uw genen, biochemische make-up, familiegeschiedenis, en je eigen interactie met je omgeving. Voedingswaarde typen (Nutritional typing) verdeelt mensen ook in drie groepen:

Carb / Veggie types die zich normaal  het best voelen wanneer de meerderheid, ongeveer 60 procent van hun voedsel plantaardig koolhydraat is, samen met ongeveer 25 procent eiwit en 15 procent vet, maar dit type heeft soms maar amper 10 procent vet nodig en tot 80 procent koolhydraat in uitzonderlijke gevallen of situaties..
Eiwit types het beter doen op koolhydraat arm, hoog-eiwit en vetrijke diëten. Een typische verhouding zou 40 procent eiwit kunnen zijn en 30 procent elk van vetten en koolhydraten, maar de bedragen kunnen gemakkelijk verschuiven naar 50 procent vetten en zo weinig als 10 procent koolhydraten, afhankelijk van individuele genetische behoeften.
Gemengde types liggen er tussen de carb/veggie en eiwit types.