Calcium and weight loss: Effects are small but significant, says review
By Stephen Daniells, 07-Jun-2011
Calcium containing dietary supplements may produce ‘small, statistically significant weight loss’, according to a new meta-analysis.

Calcium may aid weight loss, says meta-analysis
Data from seven eligible trials showed that calcium may provide weight loss of around 1.5 kg per year, compared with placebo, according to results published in Nutrition Reviews.
In addition, a daily dose of 1,000 milligrams of calcium was associated with a “small, significant reduction in body fat” of about 2 kg per year, report the scientists, led by Igho Onakpoya from the Department of Complementary Medicine, Peninsula Medical School at the University of Exeter, UK.
“The present analysis indicates that evidence on calcium supplementation and weight management from published RCTs is scarce, and most RCTs have not been rigorously reported,” wrote the researcher.
“While the findings suggest that calcium supplementation for at least 6 months results in a statistically significant weight loss in obese and overweight individuals, the clinical relevance of this finding is uncertain,” they added.

Conflict or confusion?
The potential role of dairy, and the calcium it contains, for weight management is an area of ongoing debate. A relationship between dairy intake and weight reduction has been recorded in numerous studies, and dairy industries in Europe and the US have been promoting milk-based products for consumers who want to slim for some time.

There are even splits within the dairy camp, with some arguing that calcium and vitamin D are the active nutrients behind the effects. One of the lead researchers in this area, Dr Michael Zemel from the University of Tennessee, has previously said that dairy can help reduce body fat and that calcium only accounts for about 40 per cent of the effect.

Clarity
In an accompanying editorial in the same journal, Robert Heaney from Creighton University in Nebraska said the meta-analysis afforded “an opportunity to clarify some of the confusion surrounding this issue”.


For a 140 kg woman seeking to lose half of her body weight, the mean weight loss calculated by Prof Ernst and his co-workers of about 1.5 kg per year would“have very limited interest.
“However, for a population confronting secular weight gain (e.g., otherwise healthy women at mid-life), this same weight effect is huge,” he said.
Prof Heaney added that there are four main conclusions that could responsibly be drawn from the meta-analysis: In addition to countering the weight gain that may occur in mid-life, calcium “should be a component of any weight loss regimen, as it augments the weight loss of a caloric deficit while protecting lean body mass; [it] is not a substitute for control of an energy intake/output imbalance; and [calcium] is not a drug and is certainly not a magic bullet”.

How?
Onakpoya and his co-workers noted that reports in the literature do support biological plausibility for calcium to aid body weight and fat loss: One such mechanism could involve a decrease in levels of 1,25-vitamin D – the active form of the vitamin – which in stimulates the breakdown of fat and inhibits the action of fat cells.
There are also reports that indicate that a diet rich in calcium may promote the oxidation of fat, “resulting in the removal of additional amounts of calories from the body”.
Source: Nutrition Reviews
Volume 69, Issue 6, Pages: 335-343, doi:10.1111/j.1753-4887.2011.00397.x
“Efficacy of calcium supplementation for management of overweight and obesity: systematic review of randomized clinical trials”
Authors: I.J. Onakpoya, R. Perry, J. Zhang, E. Ernst


Calcium-en gewichtsverlies: Effecten zijn klein, maar significant, zegt review
By Stephen Daniells, 07-jun-2011
Calcium bevattende voedingssupplementen kunnen 'klein, statistisch significant gewichtsverlies' produceren, volgens een nieuwe meta-analyse.

Calcium kan helpen bij gewichtsverlies, zegt meta-analyse
Gegevens uit zeven in aanmerking komende studies toonden aan dat calcium gewichtsverlies zou kunnen geven van ongeveer 1,5 kg per jaar, vergeleken met placebo , volgens de resultaten gepubliceerd in Nutrition Reviews.
Daarnaast werd een dagelijkse dosis van 1000 milligram calcium geassocieerd met een "kleine, significante afname in lichaamsvet" van ongeveer 2 kg per jaar, rapporteren de wetenschappers, onder leiding van Igho Onakpoya van de afdeling van Complementaire Geneeskunde, Peninsula Medical School aan de Universiteit van Exeter, Groot-Brittannië.
"De huidige analyse geeft aan dat het bewijs voor calcium-suppletie en gewicht management van gepubliceerde RCT's schaars is, en de meeste RCT's zijn niet rigoureus gemeld," schreef de onderzoeker.
"Alhoewel de bevindingen suggereren dat kalksuppletie voor ten minste 6 maanden een statistisch significant gewichtsverlies geeft bij obese en overgewichtige persone, de klinische relevantie hiervan  is onzeker", voegden ze eraan toe.
Conflict of verwarring?
De potentiële rol van zuivel, en het calcium dat het bevat, voor gewichtsbeheersing is een gebied van de lopende discussie. Een relatie tussen zuivelconsumptie en gewichtsafname is opgemerkt in tal van studies, en zuivelindustrie in Europa en de VS is al een tijdje druk bezig geweest met de promotie van zuivelproducten voor consumenten die willen afslanken..
De meningen zijn verdeeld binnen het zuivel kamp, met sommigen argumenteren dat calcium en vitamine D  de actieve nutriënten voor de effecten. Een van de leidende onderzoekers op dit gebied, dr. Michael Zemel van de University of Tennessee, heeft eerder gezegd dat zuivel kan helpen verminderen van lichaamsvet en dat calcium alleen goed is voor ongeveer 40 procent van het effect.

Duidelijkheid
In een begeleidend redactioneel commentaar in hetzelfde tijdschrift, zegt Robert Heaney van de Creighton Universiteit in Nebraska, dat de meta-analyse "een kans bood om een deel van de verwarring rond dit onderwerp te verduidelijken".


Voor een vrouw  van 140 kg die de helft van haar lichaamsgewicht beoogt, zou het gemiddelde gewichtsverlies berekend door Prof Ernst en zijn mede-werkers van ongeveer 1,5 kg per jaar "van zeer beperkt belang zijn.
"Echter, voor een bevolking geconfronteerd met gewichtstoename van minder belang (bijvoorbeeld, anders gezonde vrouwen van middelbare leeftijd), is dit zelfde gewicht effect is enorm", zei hij.
Prof. Heaney voegde eraan toe dat er vier belangrijke conclusies die op verantwoorde wijze kunnen worden getrokken uit de meta-analyse: In aanvulling op de bestrijding van de gewichtstoename die zich kan voordoen in de mid-life, calcium "moet een onderdeel van een gewichtsverlies regime worden, want het verhoogt het gewichtsverlies van een calorie-tekort, terwijl de  lean body mass wordt beschermd; [Het] is geen vervanging voor de beheersing van een energie-inname / output onbalans, en [calcium] is niet een geneesmiddel en is zeker geen wondermiddel. "
Hoe?
Onakpoya en zijn mede-werkers bemerkten dat meldingen in de literatuur  biologische plausibiliteit ondersteunen voor calcium van het ondersteunen van lichaamsgewicht en vet verlies: Een dergelijk mechanisme zou te maken kunnen hebben met een daling  van 1,25-vitamine D - de actieve vorm van vitamine - Het stimuleert de afbraak van vet en remt de werking van vetcellen.
Er zijn ook rapporten die aangeven dat een dieet rijk aan calcium de oxidatie van vetten  kan bevorderen, "wat resulteert in het verwijderen van extra hoeveelheid calorieën uit het lichaam".
Bron: Nutrition Reviews
Volume 69, Issue 6, Pagina's: 335-343, doi: 10.1111/j.1753-4887.2011.00397.x
"De werkzaamheid van calcium suppletie voor het beheer van overgewicht en obesitas: een systematische review van gerandomiseerde klinische trials"
Auteurs: I.J. Onakpoya, R. Perry, J. Zhang, E. Ernst